Combattants Porto Rico
1Thomas Ramirez Thomas Ramirez (0-1-0) Porto Rico