Liste des arts martiaux
Aikido
Boxe
Gaidojutsu
Goshin Jutsu
Gwonbeop
Hapkido
Jeet Kune Do, JKD
Jiu-jitsu brésilien
Judo
Jujitsu, Jiu-jitsu, ju-jitsu
Kajukenbo
Kali
Kapu kuialua
Karaté
Kempo
Kendo
Kickboxing
Krav Maga
Kung Fu
Kuntao
Kyokushin
Laïdo
Luta Livre
Lutte
Lutte Gréco-Romaine
Muay-thaï
Ninjutsu
Pancrace
Sambo
Sanda
Sanshou
Savate
Seidokaikan
Shidokan
Shootboxing
Shootfighting
Shooto
Shorinji Kempo
Shotokan
Silat
Ssireum
Taekwondo
Tai Chi
Vale tudo
Wu Jitsu
Wushu