1...34567
61Yoshitomi Mishima Dokonjonosuke Yoshitomi Mishima (0-2-0) Japon
62Yoshiyuki Yoshida ZenkoYoshiyuki Yoshida (2-3-0) Japon
63Yuki Kondo YukisoraYuki Kondo (1-2-0) Japon
64Yusaku Kinoshita Yusaku Kinoshita (0-0-0) Japon
65Yushin Okami ThunderYushin Okami (14-7-0) Japon
66Yusuke Kasuya Yusuke Kasuya (0-2-0) Japon
67Yuta Sasaki UlkaYuta Sasaki (4-5-0) Japon
1...34567